Generalforsamling i Morsø Erhvervsråd den 1. april 2019

Formandens beretning

Jesper Overgaard

 

Indledning

Formandens beretning er i år delt i to. En skriftlig beretning, som offentliggøres umiddelbart før generalforsamlingen, og en mundtlig beretning, som afvikles som et interview på selve generalforsamlingen.

Beretningen fokuserer på:

1. Morsø Erhvervsråds udvikling siden kursskiftet i 2016

2. status for Morsø Erhvervsråd og erhvervsudviklingen 2019

3. perspektiverne for fremtiden

 

Morsø Erhvervsråds udvikling siden kursskiftet i 2016  

I starten af 2016 satte bestyrelsen i Morsø Erhvervsråd en ny kurs.  

Et år senere i 2017 stod vi med en medlemsforening under forandring, og som sigtede mod at blive en anerkendt interesseorganisation for erhvervslivet og en attraktiv samarbejdspartner for Morsø Kommune.

Der er nu gået 3 år. Vi har alle været på en usædvanlig og spændende rejse, som har bragt nødvendig fornyelse og udvikling med sig. Kun de færreste af os, havde turdet håbe på de resultater, vi står med i dag.

Vi fremstår i marts 2019 som et stærkt og toneangivende erhvervsråd i Danmark.

Morsø Erhvervsråd er moderniseret med en sund økonomi og med det største antal medlemmer nogensinde siden etableringen for 55 år siden i 1964. Med en tilgang på 171 nye medlemmer nærmer vi os de magiske 300 medlemmer, helt præcis 295. Det svarer til en medlemstilgang på 138%.

 

Erhvervsfremme i Morsø Kommune

Morsø Erhvervsråd har siden august 2016 varetaget erhvervsfremmeindsatsen i Morsø Kommune og er aktive på alle 3 hovedområder, som Lov om Erhvervsfremme giver mulighed for:

1. Erhvervsservice – individuel hjælp til virksomheder og iværksættere

2. Erhvervsudvikling – lokale rammebetingelser og værdiskabende projekter

3. Interessevaretagelse – varetagelse af erhvervslivets interesser overfor politiske beslutningstagere lokalt, regionalt og nationalt

Jeg vil igen i år gerne kvittere for den tillid, som Kommunalbestyrelsen viser Erhvervsrådet ved at placere ansvaret for erhvervsfremme hos erhvervslivets organisation. Politiske signaler i den vægtklasse har stor betydning. Det har endnu en gang vist sig, at et godt samarbejde mellem Morsø Kommune, erhvervslivet og Morsø Erhvervsråd skaber de bedste resultater for erhvervsudviklingen og Mors.   

 

Erhvervsklimaundersøgelser på Mors

Vi har prioriteret at fremskaffe friske data og faktabaseret viden som afsæt for erhvervslivets politiske anbefalinger. Vi gennemførte den første erhvervsklimaundersøgelse i 2016, hvor alle CVR-registrerede virksomheder på Mors var inviteret. Interessen var overvældende. 

Siden 2016 er konjunkturerne i erhvervslivet vendt – til det bedre. Vi har derfor gennemført en ny erhvervsklimaundersøgelse i marts 2019. Og sikke et engagement og interesse for udviklingen på Mors. Jeg glæder mig til, at resultaterne bliver præsenteret på Generalforsamlingen om få dage. Hvordan har virksomhederne det? Hvordan ser de på fremtiden? Hvad fremmer og hæmmer væksten? 

 

Morsø Erhvervsråds hovedsæde

Vi har til huse i Morsø Jernstøberis tidligere hovedsæde i Holgersgade i Nykøbing Mors. En flot bygning, som symboliserer et vigtigt kapitel i den erhvervshistoriske udvikling på Mors. Den rummer også de faciliteter, som et moderne erhvervsråd skal kunne tilbyde i dag, og endelig giver bygningen mulighed for at skabe et fysisk knudepunkt for den fremtidige erhvervsudvikling.     

Sekretariatet tæller nu 4 medarbejdere, som har de kompetencer, der skal til for at leve op til gældende standarder og sikre fremtiden.

 

Erhvervsservice

Individuel hjælp i virksomhedernes og iværksætternes dagligdag er den vigtigste serviceydelse for alle erhvervsråd i hele landet. Også for Morsø Erhvervsråd. 

Kvalificeret 1-1 vejledning om dagligdagens udfordringer, arrangementer, kurser og netværk er stadig de serviceydelser, som står øverst på erhvervslivets ønskeliste.

Disse grundlæggende tilbud fortsætter naturligvis i de kommende år.

 

Erhvervsudvikling

Morsø Erhvervsråd har de seneste år opprioriteret indsatsen for erhvervslivets rammebetingelser. Indsatsen fokuserer på:    

 1. Trafikal infrastruktur
 2. Digital infrastruktur – fibernet og mobilt bredbånd
 3. Adgang til kapital
 4. Adgang til kvalificeret arbejdskraft
 5. Uddannelse
 6. Erhvervsfremme
 7. Serviceorienteret kommunal myndighedsbehandling

 

Rute 26 og 34

Gennem mange år har udvidelsen af den statslige hovedvej rute 26 og 34 stået højt på erhvervslivets ønskeliste på Mors. Det er 40 år siden, at Sallingsundbroen blev indviet i maj 1978. Siden da er trafikmængderne steget voldsomt, mens fremkommeligheden er faldet.     

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd tog i foråret 2018 initiativ til et nyt tværkommunalt samarbejde om en udvidelse af rute 26 og 34 med en linjeføring fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning. 

Der sigtes mod en såkaldt 2 plus 1 forbindelse, som kobler på det eksisterende motorvejsnet ved Herning.

Ønskerne om udvidelse af rute 26 og 34 er i benhård konkurrence med andre infrastrukturprojekter i landet, som samlet set repræsenterer en markant større værdi end investeringsrammen i infrastrukturplanen 2030. 

Det er derfor afgørende vigtigt, at der er opbakning og fremfor alt enighed i alle 4 kommuner både lokalpolitisk og fra erhvervslivet i bestræbelserne på at opnå statslig finansiering via MF’erne på Christiansborg.  

Der er etableret en Komité med deltagelse af:

 • 4 borgmestre i Thisted, Skive, Herning og Morsø Kommune
 • Alle 4 erhvervsråd
 • 1 erhvervsrepræsentant fra hver af de 4 kommuner

Fra Mors er direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg udpeget.

Alle virksomheder, som fremover ønsker at bakke op om projektet, kan blive medlem af Komitéen. På Generalforsamlingen orienterer vi nærmere om initiativet.   

Med regeringens og Dansk Folkepartis trafikudspil frem mod 2030, som blev præsenteret den 13. marts, afsættes der kr. 600 mio. til en udvidelse af strækningen på rute 34 mellem Skive og Haderup, som forventes igangsat i 2024. Udspillet skal nu forhandles endeligt på plads, og dermed kan indholdet ændre sig.     

Vi arbejder naturligvis videre med den fælles målsætning om, at strækningen på rute 26 fra Hanstholm – Skive også udvides, inden den endelige politiske beslutning om fremtidens infrastruktur 2030 træffes på Christiansborg.     

Morsø Erhvervsråd er udpeget som sekretariat for den samlede tværkommunale indsats.

 

Digital infrastruktur

En velfungerende digital infrastruktur er ifølge erhvervslivet en grundlæggende forudsætning for at drive virksomhed i dag.

Desto mere glædelig er det, at virksomheden Thy-Mors Energi i de seneste par år har arbejdet intenst på udrulningen af fibernet på Mors med en ambition om at hele Mors er dækket senest i 2020.

Udbedringen af det mobile bredbånd står ligeledes højt på Erhvervsrådets ønskeseddel.

 

Særlige initiativer for erhvervsudviklingen

Erhvervsrådet er løbende involveret i en række enkeltstående udviklingstiltag.

Det inkluderer blandt andet at bidrage til at fremskaffe finansiering til Østersklækkeri på Mors og realiseringen af Mors som en del af UNESCOs Verdensarv.

 

Erhvervsfremme i Danmark og på Mors

Den 1. januar 2019 trådte ny Lov om Erhvervsfremme i kraft.

Den får indflydelse på den fremtidige erhvervsfremmeindsats på Mors.

Selv om det i perioder så ud til, at kommunernes rolle ville blive nedprioriteret, endte det til sidst med, at kommunernes rolle blev styrket, mens regionerne ikke længere er en del af erhvervsfremme i Danmark.

Reformen af den gamle lov var længe på vej – næsten 2 år. Den endelige politiske beslutning på Christiansborg blev truffet den 13. december 2018 med ikrafttræden den 1. januar 2019. Med så kort en overgang, må vi indstille os på, at 2019 bliver præget af omstillinger og forandringer.

Det væsentlige er imidlertid, at kommunerne og med dem Erhvervsrådene spiller en central rolle fremover.

Loven indebærer blandt andet en styrket indsats over for virksomheder og iværksættere. Der etableres 6 Erhvervshuse og 6 filialer i Danmark.

En af filialerne placeres i Nykøbing Mors. Filialens etablering og antallet af statslige arbejdspladser forventes klarlagt i løbet af 2019.     

I samarbejde med Morsø Kommune og i dialogen med lokalt valgte MF’ere har Morsø Erhvervsråd været med til at sætte et klart fodaftryk på fremtidens erhvervsfremme i Danmark.

 

Fremtiden

Ny Lov om Erhvervsfremme 2019 har efter vores opfattelse været nødvendig og er overordnet set landet fornuftigt.

Uanset hvordan den nye lov om fremtidens erhvervsfremme i Danmark bliver udmøntet i de kommende år, vil erhvervsudvikling fortsat stå højt på den politiske dagsorden i kommunerne.

Vi er bevidste om grundvilkårene for at få del i offentlige midler til erhvervsudvikling. Det forudsætter en fortsat aktiv kommunal erhvervspolitik og en dynamisk erhvervsudviklingsindsats. Den indsats viderefører vi. Lobbyisme og politisk påvirkning vil også i årene fremover få høj prioritet.

Kendsgerningerne er stadig, at melder vi os ud af kampen, løber andre kommuner og bejlere med udviklingen. Kun udgifterne står så alene tilbage. De er til gengæld tvungne for alle kommuner, også Morsø Kommune.

På et bestemt punkt er Morsø Erhvervsråds holdning imidlertid fuldstændig klar. Det er helt centralt at:  

 • iværksættere og virksomheder oplever de to indsatser som ét sammenhængende system
 • koblingen og det allerede gode samarbejde mellem det nye Erhvervshus Nordjylland, Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd sikres og videreføres i de kommende år 

Morsø Erhvervsråd er en del af Morsø Kommunes faste budget i de kommende 4 år fra 2019 – 2022.    

 

Afslutning

Afslutningsvist vil jeg sige tak til Erhvervsrådets medarbejdere Gitte Kjærgaard, Lene Sejbjerg og Mette Poulsen for et fantastisk bidrag og samarbejde. De har en stor del af æren for de resultater, som vi har opnået.

Og så vil jeg gerne udtrykke en særlig tak til direktør Per Søndergaard, som har været personificeringen i den udvikling, som vi har været vidner til de seneste 3 år.

Der er i hans periode sat helt nye standarder for Morsø Erhvervsråds virke.

Naturligvis også tak til bestyrelsen, til Morsø Kommune og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. En særlig tak til borgmesteren og kommunaldirektør Rikke Würtz. Vi sætter stor pris på samarbejdet.  

Ny Lov om Erhvervsfremme 2019 i Danmark skal nu udmøntes. Det er vigtigt, at Mors får sin del af den kommende erhvervsudvikling. 

En stor andel af virksomhederne har i Erhvervsklimaundersøgelsen 2019 givet udtryk for, at de ser lyst på fremtiden. Det gør jeg også.   

 

Jesper Overgaard

Formand

Morsø Erhvervsråd