Generalforsamling i Morsø Erhvervsråd den 24. februar 2020

Formandens beretning

Tage Odgaard Nielsen 

 

Indledning

Bestyrelsens beretning er i år delt i to. Denne skriftlige beretning og en mundtlig beretning, som aflægges på selve generalforsamlingen.

Beretningen fokuserer på:

  • Morsø Erhvervsråds aktiviteter og udvikling i 2019
  • Bestyrelsesformand Jesper Overgaards og erhvervsdirektør Per Søndergaards fratræden, december 2019
  • Fremtiden for Morsø Erhvervsråd

 

Morsø Erhvervsråds udvikling i 2019  

Morsø Erhvervsråd har i 2019 noteret en fortsat positiv udvikling i tråd med de lagte strategier for foreningen og dens aktiviteter.

Gennem øget professionalisering er der lagt vægt på, at Morsø Erhvervsråd fremstår med en synlig profil og at foreningen positionerer sig som et centralt element i erhvervsudviklingen på Mors og som en attraktiv samarbejdspartner for Morsø Kommune.

Der har – også i samarbejde med Morsø Kommune – været ført en tæt og konstruktiv dialog med de lokale virksomheder, og der er fra det lokale erhvervsliv kvitteret for indsatsen og for det, Morsø Erhvervsråd bidrager med.

Således er de seneste års medlemsfremgang fortsat i 2019, så vi atter sætter rekord i medlemsantal. Foreningen havde med en tilgang på 44 nye medlemmer i alt 310 medlemmer ved udgangen af 2019.

 

Erhvervsfremme i Morsø Kommune

Morsø Erhvervsråd har siden august 2016 varetaget erhvervsfremmeindsatsen i Morsø Kommune og er aktive på alle 3 hovedområder, som Lov om Erhvervsfremme giver mulighed for:

1. Erhvervsservice – individuel hjælp til virksomheder og iværksættere

2. Erhvervsudvikling – lokale rammebetingelser og værdiskabende projekter

3. Interessevaretagelse – varetagelse af erhvervslivets interesser overfor politiske beslutningstagere lokalt, regionalt og nationalt

Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak for den tillid, kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune viser Erhvervsrådet ved at placere ansvaret for erhvervsfremme hos erhvervslivets organisation. Det giver et markant rygstød til foreningen, og året har vist, at et godt samarbejde mellem Morsø Kommune, erhvervslivet og Morsø Erhvervsråd skaber de bedste resultater for erhvervsudviklingen og for lokalsamfundet på Mors.   

 

Erhvervsservice

Individuel hjælp i virksomhedernes og iværksætternes dagligdag er den vigtigste serviceydelse for  Morsø Erhvervsråd og vil også være det i indsatsen fremad.

Kvalificeret én-til-én vejledning om dagligdagens udfordringer, arrangementer, kurser og netværk er stadig de serviceydelser, som står øverst på erhvervslivets ønskeliste.

Disse grundlæggende tilbud styrker medlemsvirksomhederne og knytter en god forbindelse mellem den enkelte virksomhed og Morsø Erhvervsråd. De virksomhedsrettede aktiviteter fortsætter naturligvis i de kommende år.

Morsø Erhvervsråd har i 2019 været i dialog med 46 potentielle iværksættervirksomheder. Det viser, at iværksætterkulturen stadig trives i bedste velgående på Mors.

Der er gennemført cirka 80 besøg og samtaler i lokale virksomheder, herunder 21 sambesøg med Erhvervshus Nordjylland.

I årets løb har 20 forskellige virksomheder deltaget i programmer og/eller camps via Erhvervshus Nordjylland og Mercantec. Indsatsen har medført, at de deltagende virksomheder tilsammen har modtaget i størrelsesordenen 1 million kroner ved at deltage i programmerne.

Flere end 500 har deltaget i Morsø Erhvervsråd arrangementer, og Business Brunch i Jesperhus den 20. november 2019 havde 80 deltagere.

I efteråret 2019 samarbejdede Morsø Erhvervsråd med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter om en række kurser og arrangementer, som blev afviklet hhv. i Skive og i Nykøbing. Succes’en fortsættes i foråret 2020, hvor der forventes omkring 200 deltagere fra begge sider af Sallingsund.

Kommunens Unge Indsats Mors (KUI) gennemførte Uddannelses- og Erhvervsmessen i samarbejde med Morsø Erhvervsråd og Morsø Tømrer- og Snedkerforretning. 22 virksomheder deltog i arrangementet.

Blandt årets andre kontante succes’er skal nævnes, at Morsø Erhvervsråd – og især daværende erhvervskonsulent Gitte Kjærgaard - spillede en central rolle, da Spar Nord Fonden i 2019 donerede 500.000 kr. til etablering af et østersklækkeri på Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing.

Endelig har Morsø Erhvervsråd i 2019 sammen med Morsø Kommune deltaget i Karrieredagene i henholdsvis Aalborg og Aarhus. Især arrangementet i Aalborg var så stor en succes, at den vil blive gentaget.

 

Rute 26 og 34

Morsø Erhvervsråd har gennem hele 2019 fungeret som sekretariat for den tværkommunale komité, der arbejder politisk for en udvidelse af den statslige hovedvej fra Hanstholm til Herning, Rute 26 og Rute 34.

Gennem mange år har udvidelsen af strækningen stået højt på erhvervslivets ønskeliste på Mors, hvilket blandt andet fremgår af flere erhvervsklimaundersøgelser.

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd tog i foråret 2018 initiativ til et nyt tværkommunalt samarbejde om en udvidelse af rute 26 og 34 med en linjeføring fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning. 

Der sigtes mod en såkaldt 2 plus 1 forbindelse, som kobler på det eksisterende motorvejsnet ved Herning.

Der er etableret en Komité med deltagelse af:

  • 4 borgmestre i Thisted, Skive, Herning og Morsø Kommune
  • Regionsrådsformændene fra hhv. Region Nordjylland og Region Midtjylland
  • Alle 4 erhvervsråd
  • 1 erhvervsrepræsentant fra hver af de 4 kommuner

Projektet har solid opbakning i egnens erhvervsliv, og i alle de 4 involverede kommuner er der fra lokale virksomheder ydet økonomisk støtte til projektet, som ellers er finansieret af kommunerne samt af Business Region North.

Morsø Erhvervsråd er udpeget som sekretariat for den samlede tværkommunale indsats, der hovedsagelig bygger på politisk interessevaretagelse rettet mod beslutningstagerne på Christiansborg. I skrivende stund står det ikke klart, hvornår forhandlingerne om statens investeringer i infrastruktur fra 2020-2030 går i gang, men komitéen opretholder et konstant pres på det politiske system for at gøre opmærksom på det store behov, der er for statslige investeringer i tidssvarende infrastruktur i denne del af landet. Et område, der siden etableringen af Sallingsundbroen i 1978 er markant underforsynet med statslige vejinvesteringer. Og et område, hvor væksten i erhvervslivet kan blive bremset, hvis ikke varer fra områdets mange produktionsvirksomheder får en mere smidig adgang til det danske motorvejsnet. Samtidig er bedre vejforbindelser og mindre kø-kørsel af vital betydning, når de lokale virksomheder skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

 

Erhvervsfremme i Danmark og på Mors

Den 1. januar 2019 trådte ny Lov om Erhvervsfremme i kraft, og det fik positiv indflydelse på den samlede erhvervsfremmeindsats på Mors.

Mors gik nemlig styrket ud af forhandlingerne om placering af 6 erhvervshuse og 6 filialer, idet en filial af Erhvervshus Nordjylland blev placeret i Nykøbing.

Den nye struktur giver kommunerne og med dem erhvervsrådene en central rolle i erhvervsfremmeindsatsen, og de foreløbige erfaringer fra årets samarbejde mellem Morsø Erhvervsråd og Erhvervshus Nordjylland er positive. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og de fælles bestræbelser på at løfte det lokale erhvervsliv gennem en decentraliseret indsats, der sætter konkret aftryk i de kommuner, Erhvervshus Nordjylland servicerer.

 

Formandens og erhvervsdirektørens fratræden

Desværre kastede et beklageligt forløb i december 2019 lange skygger over et år, der ellers har været præget af fremgang og optimisme. Den 20. december så bestyrelsen sig nødsaget til at opsige samarbejdet med erhvervsdirektør Per Søndergaard, der samtidig blev hjemsendt. Som en følge af forløbet udtrådte formanden for erhvervsrådets bestyrelse, direktør Jesper Overgaard, af bestyrelsen. Suppleant, Lene Haaning indtrådte i hans sted.

Anledningen til bruddet var – som også meddelt i dagspressen - at de 6 øvrige medlemmer af bestyrelsen ikke længere havde den fornødne tillid til  bestyrelsens formand og erhvervsdirektøren. Baggrunden var, at formanden og direktøren sammen havde foretaget en række økonomiske dispositioner, som bestyrelsen ikke var blevet orienteret om. Det var efter bestyrelsens vurdering et brud på foreningens vedtægter.

Dispositionerne drejer sig primært om flere reguleringer af erhvervsdirektørens lønforhold, herunder nye og efterfølgende udvidede pensionsordninger samt tildeling af andre goder til direktøren, der er forhandlet og indført i direktørens kontrakt uden at bestyrelsen er blevet orienteret. Desuden er der i 2019 ændret på leasingkontrakter vedrørende den bil, erhvervsdirektøren havde til rådighed. Ændringerne medførte en fordyrelse af direktørens bilordning og blev foretaget uden bestyrelsens vidende.

En række økonomiske omstændigheder og dispositioner blev undersøgt af bestyrelsen i december 2019, og på baggrund af undersøgelserne vurderede de 6 medlemmer i bestyrelsen, at der er udvist mangel på dømmekraft fra såvel formandens som direktørens side, lige som foreningens vedtægter er tilsidesat i flere tilfælde.

Det skal understreges, at der ikke er tale om strafbare forhold. Men da bestyrelsen fik kastet det nødvendige lys over forløbet og de foretagne dispositioner stod det klart, at bestyrelsens medlemmer havde mistet tilliden til såvel bestyrelsens formand som til erhvervsdirektøren.

Den manglende tillid til erhvervsdirektøren blev forstærket af, at bestyrelsen gennem nogen tid har savnet information og dokumentation for den faglige indsats og de resultater, han som leder har skabt. Derfor måtte bestyrelsen taget det beklagelige, men nødvendige skridt at bringe samarbejdet til ophør med omgående virkning.

Bestyrelsen har naturligvis et medansvar for det, der er sket. Men bestyrelsen har ganske enkelt ikke været vidende om, at der i flere tilfælde er foretaget økonomiske dispositioner i et omfang og på et niveau, der skulle have været forelagt hele bestyrelsen. Det har været holdt skjult.

Forløbet er dybt beklageligt og har været belastende, ikke mindst for medarbejderne i Morsø Erhvervsråd, der har været igennem en hård tid. Trods det har medarbejderne arbejdet hårdt og fattet på at opretholde normal drift af kontoret, og det er til deres store ros lykkedes.

Bestyrelsen og medarbejderne er rykket tættere sammen i de forløbne uger, og det har bidraget til en fælles gejst og til en urokkelig tro på, at Morsø Erhvervsråd nu kan skue frem mod fortsat positiv udvikling i et godt og tillidsfuldt samarbejdsklima.

 

Fremtiden

Med Morsø Erhvervsråds generalforsamling lægger bestyrelsen den beklagelige afslutning på 2019 bag sig. Der er al mulig grund til at se fremad i tillid til, at de vedtagne strategier for Morsø Erhvervsråd vil bære foreningen frem mod nye succes’er.

Opgaven med at finde og ansætte en ny chef for Morsø Erhvervsråd er i gang, erhvervsrådets administration fungerer optimalt, samarbejdet med Morsø Kommune og andre partnere er styrket, og – ikke mindst vigtigt - virksomhederne på Mors melder om fortsat vækst og tro på fremtiden.

Med andre ord: Sporene er lagt til endnu et godt år for Morsø Erhvervsråd og vores medlemmer.

 

Afslutning

Efter et travlt 2019 skal der først og fremmest siges tak til Erhvervsrådets nuværende medarbejdere Lene Sejbjerg og Mette Poulsen samt til den tidligere medarbejder Gitte Kjærgaard for en storslået indsats. Medarbejderne har den største del af æren for, at vi – trods alt – kan se positivt tilbage på 2019.

En stor tak skal også lyde til Morsø Kommune og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. En særlig tak til borgmester Hans Ejner Bertelsen og kommunaldirektør Rikke Würtz. Vi sætter stor pris på samarbejdet.  

Endelig vil jeg sige tak til mine kolleger i bestyrelsen. Tak for en seriøs og ihærdig indsats gennem et 2019, som virkelig bragte bestyrelsen på arbejde og krævede mange og svære beslutninger. Dem traf vi sammen, og dermed har vi åbnet vejen for en ny fremtid for Morsø Erhvervsråd.

Tak.

 

Tage Odgaard Nielsen 

Formand

Morsø Erhvervsråd