Investorfradragslov kan give skattebesparelse på op til DKK 60.000

Vil du etablere en ny virksomhed eller købe andel af en virksomhed i vækst så kan der være mulighed for at få et særlig skattefradrag med en skatteværdi på op til DKK 60.000.

 

 

Den ny investorfradragslov, der har virkning fra og med den 1. januar 2019, giver personer mulighed for skattefradrag ved investering i små eller mellemstore opstarts- eller vækstfasevirksomheder.

Investorfradraget kan enten gives ved direkte investeringer i visse vækstselskaber eller ved indirekte investeringer via investorfradragsfonde.

Reglerne kan anvendes såvel af passive investorer, der ønsker at placere sine midler i vækstvirksomheder, som drives af andre, men også hvis du starter din egen virksomhed op i et selskab. Det er således ikke en betingelse for investorfradrag, at du efter tegningen eller erhvervelsen af aktier er mindretalsaktionær. Fradraget kan anvendes ved opstart af virksomhed i et selskab, som du ejer 100 %.

Beløbet, som kan fradrages, beregnes som anskaffelsessummen for aktierne ganget med 0,59. Beløbet fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, som i en gennemsnitskommune har en skatteværdi på 25,6 pct., og fradragsværdien af investorfradraget er dermed ca. 15 pct. i en gennemsnitskommune (25,6 pct. x 0,59). Ved en investering på DKK 400.000 i et målselskab er skatteværdien af investorfradraget DKK ca. 60.000, og investors udgift efter skat er dermed DKK 340.000.

For årene 2019-2022 kan man maximalt få skattefradrag for investeringer i opstartsselskaber for op til DKK 400.000 pr. år og op til DKK 800.000 i indkomståret 2023 og frem. Der er dog risiko for, at en ny regering vil fjerne forhøjelsen af beløbene. Investeres via investorfradragsfonde, gælder andre beløbsgrænser.

 

Fradraget giver som udgangspunkt en varig skattefordel og påvirker således ikke opgørelse af tab eller gevinst ved afståelsen af aktierne.

Imidlertid er der indsat visse værnsregler om genbeskatning af investorfradraget, hvis man inden for en periode på tre år efter erhvervelsen af aktierne for eksempel afstår aktierne. Dette gælder dog ikke, hvis mere end halvdelen af det investerede beløb er tabt, og salget omfatter samtlige aktier. Selskabets virksomhed må heller ikke overgå til i overvejende grad at bestå i passiv kapitalanbringelse (pengetanksvirksomhed).

Som hovedregel sker der altså ikke genbeskatning. Hvis investeringen går tabt, har investoren stadig adgang til tabsfradrag for den fulde investering, selvom der allerede ved anskaffelsen er opnået fradrag for en del af denne. Den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne nedsættes således ikke med investorfradraget.

 

Har du midler på etablerings- og iværksætterkonti, kan du samtidig anvende disse til erhvervelse af aktier under forudsætning af, at du arbejder i selskabet, og betingelserne i øvrigt er opfyldte.

Det er en betingelse for investorfradrag, at investor eller dennes nærtstående ikke ved direkte erhvervelse af aktier i investeringsåret eller i de to forudgående år direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier i målselskabet. Betingelsen gælder dog ikke for opfølgende investeringer. Det er yderligere en betingelse, at investor eller dennes nærtstående eller selskaber, hvori investor er hovedaktionær, ikke overdrager eller har overdraget aktiver til vækstselskabet i det indkomstår, hvor investeringen foretages, eller i de to forudgående år.

Loven gælder for investering i både aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Loven gælder ikke for virksomheder i personligt regi.

Det er en betingelse for fradraget, at en godkendt revisor i forbindelse med tegningen af aktier mv. afgiver erklæring til Erhvervsstyrelsen om, at betingelserne for investorfradrag er opfyldt.

 

Der kan endvidere henvises til PwC’s beskrivelse af loven på www.pwc.dk 

 

Kontakt statsautoriseret revisor Allan Christensen for at høre mere: 

M: +45 2373 2007 | Email: allan.aakmann.christensen@pwc.com