Referat, Morsø Erhvervsråds generalforsamling 24.02.20.

 

Morsø Erhvervsråd holdt årets ordinære generalforsamling på Musikværket i Nykøbing mandag den 24.02.20. med deltagelse af mere end 120 medlemmer og gæster.

 

Advokat Ole Møller Knudsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Han gav derefter ordet til den konstituerede formand for bestyrelsen, Tage Odgaard Nielsen, der på vegne af bestyrelsen aflagde den mundtlige beretning. Den supplerede bestyrelsens skriftlige beretning, som var offentliggjort før generalforsamlingen.

 

Tage Odgaard Nielsens sagde blandt andet:

” 2019 har indskrevet sig som et helt særligt år i Morsø Erhvervsråds historie. Dels var 2019 året, hvor vi for første gang passerede 300 medlemmer. Det skete som et meget håndgribeligt bevis på den udvikling og den fremgang, der har præget Morsø Erhvervsråd de seneste år.

2019 var også året, hvor vi fik en filial af Erhvervshus Nordjylland til Nykøbing. Et andet eksempel på det store arbejde og den ihærdige indsats, erhvervsrådets medarbejdere har lagt for dagen. Det tætte samarbejde med Erhvervshus Nordjylland vil med sikkerhed blive til gavn for øens erhvervsliv.

Og så bragte 2019 også den hændelse, som året af de fleste vil blive husket for. Desværre, kan man sige. Vi stod i december måned med en sag, der kastede lange skygger over et år, der ellers var præget af fremgang og optimisme.

Den 20. december 2019 så bestyrelsen sig nødsaget til at opsige samarbejdet med erhvervsdirektør Per Søndergaard, der samtidig blev hjemsendt. Som en følge af forløbet udtrådte formanden for erhvervsrådets bestyrelse, Jesper Overgaard, af bestyrelsen.

Anledningen til bruddet var, at de 6 øvrige medlemmer af bestyrelsen ikke længere havde den fornødne tillid til bestyrelsens formand og til erhvervsdirektøren. Det lyder voldsomt – og det var det. Baggrunden var, at formanden og direktøren sammen havde foretaget en række økonomiske dispositioner, som bestyrelsen ikke var blevet orienteret om. Det var efter bestyrelsens vurdering et brud på foreningens vedtægter og på den aftalte forretningsgang.

Der er grænser for, hvor mange detaljer, der kan lægges frem al den stund, at vi jo taler om en personalesag for erhvervsdirektørens vedkommende.

Men dispositionerne drejer sig primært om følgende:

  • Bestyrelsesformanden og erhvervsdirektøren havde i en periode på halvandet år aftalt flere reguleringer af erhvervsdirektørens lønforhold, der førte til lønstigninger, som ikke var aftalt med bestyrelsen og som bestyrelsens efterfølgende ikke blev orienteret om.
  • Desuden aftalte bestyrelsesformanden og erhvervsdirektøren en pensionsordning – trods det, at den oprindelige aftale omkring erhvervsdirektørens løn ikke indeholdt aftaler om pension.
  • Pensionsordningen blev senere reguleret på ny. Bestyrelsen var ikke informeret om, at en pensionsordning blev drøftet, og vi blev aldrig informeret om, at den var aftalt og trådt i kraft.
  • Ud over det er i den pågældende periode blevet aftalt og indført goder til direktøren, der er forhandlet og indført i direktørens kontrakt uden at bestyrelsen er blevet orienteret. Det gælder bl.a. tilladelse til at anvende erhvervsdirektørens firmabil til feriekørsel uden for Danmark. Bestyrelsen blev ikke orienteret om denne aftale, der jo kunne medføre øgede biludgifter.
  • Og endelig blev der i efteråret 2019 ændret på leasingkontrakten vedrørende erhvervsdirektørens bilordning. Ændringerne medførte en fordyrelse af ordningen og blev foretaget uden bestyrelsens vidende. Men den var – som de øvrige aftaler – indgået med bestyrelsens formand, der også har skrevet under på samtlige aftaler. I alle tilfælde uden at orientere den øvrige bestyrelse.

Det skal understreges, at der ikke er tale om strafbare forhold. Men da bestyrelsen fik kastet det nødvendige lys over forløbet og de foretagne dispositioner, stod det klart, at bestyrelsens medlemmer ikke længere kunne holde fast i det allermest dyrebare i et samarbejde. Nemlig tilliden”. 

Tage Odgaard Nielsen beklagede forløbet og lagde ikke skjul på, at hændelsen har berørt såvel bestyrelsen som medarbejderne dybt. Han takkede for det gode arbejde i bestyrelsen og for den store indsats, medarbejderne har lagt for dagen i den forløbne periode.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Regnskabet for 2019 blev gennemgået af statsaut. revisor Thomas Baagøe fra BDO. Regnskabet viser samlede indtægter på kr. 4.019.156, heraf kontingentindtægter på 627.472 kr. og udgifter på i alt 4.549.645 kr.

Thomas Baagøe oplyste, at der i udgifterne for 2019 er medtaget den løn m.v., der skal udbetales til erhvervsdirektør Per Søndergaard i fratrædelsesperioden i 2020. Bestyrelsen har således valgt at bogføre alle udgifter vedr. fratrædelsessagen i regnskabet for 2019, så der på den måde er ”ryddet op” pr. 31.12.19.

Det er en medvirkende årsag til, at regnskabet for 2019 ender med et underskud på kr. - 530.489.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020 og har budgetteret foreningens indtægter i 2020 til kr. 3.764.500. Der budgetteres med et resultat for 2020 på kr. 15.500.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt regnskabet for 2019 og budgettet for 2020.

 

Betina Dencker og Benny Nielsen var på valg til bestyrelsen. De blev begge genvalgt.

Søren Mattesen og Erik Bjerre Christiansen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen som repræsentanter for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere.

Tre kandidater stillede op som suppleanter til bestyrelsen. Efter at de tre kandidater kort havde præsenteret sig, gik generalforsamlingen over til skriftlig afstemning. Torben Leth blev valgt til 1. suppleant med flest stemmer, og Anette Jensen blev valgt til 2. suppleant med næstflest stemmer.

 

Der var ikke stillet forslag til drøftelse på generalforsamlingen, og der var ingen indlæg under punktet Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen gennemgik Tage Odgaard Nielsen de aktiviteter, Morsø Erhvervsråd arbejder med i 2020 og orienterede om, at bestyrelsen har iværksat processen med at finde en ny erhvervschef og en erhvervskonsulent til Morsø Erhvervsråd.

 

Næste programpunkt var et indlæg fra erhvervsminister Simon Kollerup, og programmet blev afsluttet med uddeling af henholdsvis ”Den Gyldne Musling” og ”Den gyldne Østers”. Prismodtagerne var Ploveksperten v/Jens Iversen og Thorup Smed A/S.