Referat, Morsø Erhvervsråds generalforsamling 17. juni 2021

 

Morsø Erhvervsråd holdt årets ordinære generalforsamling i Morsø Ungdomsgaard i Nykøbing torsdag den 17.06.21. med deltagelse af omkring 80 medlemmer og gæster.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet til Erhvervsdirektør Tinna Malmborg, der kort præsenterede visionen for Morsø Erhvervsråd samt sit nye team; Seniorkonsulent Flemming Moeslund Sørensen og kommunikationskonsulent Rikke Jensen, samt bekræftede ansættelsen af en ny erhvervskonsulent.

Advokat Ole Møller Knudsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Han gav derefter ordet til den konstituerede formand for bestyrelsen, Tage Odgaard Nielsen, der på vegne af bestyrelsen aflagde den mundtlige beretning.

 

Uddrag fra formandens beretning:

Morsø Erhvervsråd har i 2020 været igennem en markant forandringsproces bl.a. med ansættelse af en ny erhvervsdirektør for hvem strategien er at sikre, at Morsø Erhvervsråd fremstår - og ikke mindst agerer - som et professionelt erhvervsråd, der favner bredt og som står til rådighed overfor alle typer virksomheder – nye og gamle såvel små som store.

Det er en helt klar målsætning, at erhvervsrådet fortsat, og i endnu højere grad, positionerer sig som et centralt element i erhvervsudviklingen på Mors. Og et attraktivt og udviklende samarbejde med Morsø Kommune samt øvrige aktører og organisationer er af afgørende betydning. Udover ansættelse af en ny erhvervsdirektør er der sat et nyt team af medarbejdere, ligesom der er noteret positive tilkendegivelse fra virksomheder og iværksættere – bl.a. i forhold til de lagte og italesatte strategier for erhvervsrådets fremtid og kommende aktiviteter. Medlemstallet nåede med udgangen af 2020 op på 313 mod 310 medlemmer med udgangen af 2019. Morsø Erhvervsråd har siden august 2016 varetaget erhvervsfremmeindsatsen i Morsø Kommune og er aktive på alle de 3 hovedområder, Lov om Erhvervsfremme giver mulighed for: erhvervsservice og erhvervsudvikling. Morsø Erhvervsråd er sat i verden for at hjælpe alle interesserede virksomheder og kommende iværksættere, hvor vi har til opgave at bidrage til at gøre det nemt og mere overskueligt at tænke erhvervsudvikling og opstart af ny virksomhed.

En af erhvervsrådets væsentlige kerneydelser består i at tilbyde kvalificeret vejledning til interesserede virksomheder, hvor emnerne kan omhandle alt fra dagligdagens udfordringer til sparring omkring potentielt vækstpotentiale. Morsø Erhvervsråd har gennem hele 2020 fungeret som sekretariat for den tværkommunale komité, der siden 2018 har arbejdet politisk for en udvidelse af den statslige hovedvej fra Hanstholm til Herning, Rute 26 og Rute 34.

Projektet har solid opbakning i egnens erhvervsliv, og i alle de 4 involverede kommuner er der fra flere end 50 lokale virksomheder ydet økonomisk støtte til projektet, som ellers er finansieret af kommunerne samt af Business Region North. Alle involverede har kunnet glæde sig over, at en udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund og en udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup indgår i regeringens udspil til statens investeringer i infrastruktur frem til 2035. Udspillet danner ramme om de afgørende forhandlinger lige i disse dage, og det ventes, at der kan skabes bredt flertal om regeringens udspil. Vi har grund til at tro, at en udvidelse af Rute 26 og 34 også indgår i det forlig, der snart ventes indgået, og der er ikke tvivl om, at opbakningen fra det lokale erhvervsliv har spillet ind, da Rute 26 og 34 blev taget med i fremtidsplanerne.

Fremtidens erhvervsråd er nu ved at være på plads med det endelige team og erhvervsrådets fremtidige strategi vil være at se ind i flere nye initiativer, der vil understøtte erhvervsudviklingen på Mors. En udvidet kontaktstrategi, der bl.a. giver mulighed for et bredere samarbejde og mulighed for flere aktiviteter rettet mod virksomheder, iværksættere og samarbejdspartnere:

 • Større synlighed mod erhvervslivet generelt med fysisk tilstedeværelse hos de enkelte virksomheder, samt med aktiviteter hos erhvervsrådet i Holgersgade 1
 • Bredere kommunikationsplatform ud mod erhvervsrådets interessenter ved øget brug af nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier og markedsføring generelt
 • Fokus på at fastholde de erhvervspolitiske aktiviteter - samt have øje for nye indsatser
 • Flere medlemsfordele bl.a. i form erhvervscafé, temaindlæg og netværk
 • Bredere samarbejdsflade på relevante partnerskaber, som tilgodeser erhvervslivet på Mors bl.a. ift. nye trends – det kan eks. betyde samarbejde med flere universiteter og videns institutioner

 

Disse initiativer betyder helt konkret for dig og din virksomhed, at vi har en klar og målrettet ambition om at styrke indsatsen

 • Besøgsindsatsen vil sikre større synlighed og afdække behov hos virksomhederne for et eventuelt samarbejde
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre kendskab til events, aktiviteter og øvrige tilbud
 • Erhvervscafé - etablering af et fælles samlingssted og innovationslokale for erhvervsrådets medlemmer og samarbejdspartnere

 

 • Forretningsudvikling med mulighed for at tage pulsen på lige præcis din virksomhed
 • Et læringscenter med mulighed for kollektive forløb, og hvor du har mulighed for at få indblik i egen forretning
 • Mulighed for afholdelse af events, bestyrelsesmøder, ledermøder, salgsmøder m.v.

 

 • Netværk - et fælles mødested med mulighed for at skabe værdifulde samarbejder

.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Regnskabet for 2020 blev gennemgået af statsaut. revisor Thomas Baagøe fra BDO. Regnskabet viser samlede indtægter på kr. 3.669.575 heraf kontingentindtægter på kr. 546.425. Regnskabsårets resultat er 1.576.500 kr.
Kontingent for 2022 er uændret og med kommunalt aftale er foreningens indtægter i 2022 budgetteret til kr. 3.599.500. Der budgetteres med et resultat for 2022 på kr. 25.000. 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt regnskabet for 2020 og budgettet for 2022.

 

På indtægtssiden er handelstandschefens midler er trukket ud af regnskabet og sammen med lavere sats fra Kommunen og aktivitetsindtægter er indtægterne budgeret lidt lavere end året før.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt regnskabet for 2020 og budgettet for 2021.

 

Der er ingen indkomne forslag.

 

Heine Christiansen og Lene Haaning ønskede ikke genvalg og derfor åbnedes der op for to nye bestyrelsesmedlemmer. De to suppleanter Torben Eliskov Leth og Annette Jensen var de eneste to der havde meldt deres kandidatur og blev enstemmigt valgt til bestyrelsen efter deres præsentation. Bestyrelsen repræsenterer både arbejdsgivere og arbejdstagere.

 

Anette Jensen, Heltoften - Bed & Breakfast:

Anette Jensen er valgt ind i bestyrelsen hos Morsø Erhvervsråd, hun driver Heltoften Bed & Breakfast i Flade på 16. år. Dertil kommer ledelsesmæssig baggrund gennem mange år på top-niveau. Anette er desuden formand for Regional Madkultur Thy-Mors. Endelig stiller hun op til kommunalbestyrelsesvalget 2021 i Morsø Kommune. En af Anettes mærkesager er bæredygtighed i alle forhold.

 

Torben Eilskov Leth:

Valgt til bestyrelsen Torben er adm. direktør i Telvera ApS og har mere end 20 års erfaring med ledelse og relations opbygning, samt international erfaring inden for virksomheds-, projekt- og produktstyring i forskellige brancher, både som medarbejder og konsulent.

 

Valg af Suppleant blev Martin Søvsø, der enstemmigt blev valgt:

Martin Søvsø, valgt til Suppleant

Martin har med sine over 20 års internationale erfaring et godt indblik i markederne, og Martin Søvsø er Adm. direktør for StraBI Consult hvor han rådgiver SMV & Ejerleder om bl.a. forretningsudvikling, salgsmodning og tager sig af ejerskifter. Dermed er han en stærk suppleant til Morsø Erhvervsråd med basis for konstruktiv sparring.

 

Valg af revisor faldt igen på statsaut. revisor Thomas Baagøe fra BDO.

 

Der var ingen punkter til eventuelt.

 

 

Information ved Kjeld Vang, VANG&CO omkring status og visioner for Rute 26/34.

 

Indlæg ved Tidl. Chef for Jægerkorpset, Frank Lissner, omkring Covid-19, Korpsånd og kampgejst.

 

Aftenens sidste punkt var den prestigefyldte overrækkelse af iværksætter- og initiativprisen 2021, ”Den Gyldne Musling” og ”Den gyldne Østers”. Prismodtagerne var Rokkjærs Guld, sølv og ure, ved Line Hagen Rokkjær og DFI-Geisler A/S, Lars Langkjær.