Referat Morsø Erhvervsråds Generalforsamling d. 26. april 2022 

Morsø Erhvervsråd holdt årets ordinære generalforsamling i Morsø Ungdomsgaard tirsdag d. 26.04.2022 med deltagelse af 90 medlemmer og gæster. 

Kort velkomst ved Tage Odgaard Nielsen, formand 

 

Før opstart på den ordinære generalforsamling bød aftenen på indlæg og fælles middag med mad fra Sallingsund Færgekro. 

 

Temaindlæg omhandlede bæredygtighed og adfærdspsykologi i klimaets tjeneste. 

Virksomheden DFI Geisler holdt et spændende indlæg, hvor Ane Vilsgaard Djernis, Bæredygtighedsansvarlig og Jens Nedersee, Økonomichef fortalte om, hvordan de i praksis arbejder med bæredygtighedsstrategi. 

 

Forfatter og adfærdspsykolog, Anders Colding-Jørgensen bød ind med et inspirerende indlæg om adfærdspsykologien i klimaets tjeneste. 

 

Den ordinære generalforsamling, med opstart efter middagen, hvor Advokat Ole Møller Knudsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Han gav derefter ordet til Tage Odgaard Nielsen, formand for bestyrelsen der på vegne af bestyrelsen aflagde den mundtlige beretning. 

 

Tage Odgaard Nielsen fortalte om: 

Udviklingen for Morsø Erhvervsråd og om et erhvervsråd, der er sat i verden for at fremme medlemmernes og erhvervslivets interesser, hvor medlemstallet, trods 2 svære år, er stabilt med 295 ved udgangen af 2021 

 

Der arbejdes professionelt med løsninger til gavn for virksomheder og iværksættere, hvor opbakningen fra erhvervslivet er vigtigt for lokalsamfundet og erhvervsudviklingen på Mors. 

 

Morsø Erhvervsråd er aktiv på 3 hovedområder, hvor Lov om erhvervsfremme giver mulighed for erhvervsservice med individuel hjælp til virksomheder og iværksættere, erhvervsudvikling og varetagelse af erhvervslivets interesser. 

 

Erhvervsservice er altid personlig og individuel, hvor erhvervsrådet hjælper virksomheder og iværksættere med at gøre det nemmere at tænke fastholdelse, udvikling og opstart af ny virksomhed. En kerneydelse består i at tilbyde kvalificeret vejledning bl.a. med adgang til det offentlige erhvervsfremmesystem. 

 

Aktiviteter i 2021 har været udfordret pga. corona, men hvor Karrieremessen og Dialogmødet blev gennemført med stor succes. Der er arbejdet fokuseret på at skabe mere synlighed ud mod erhvervsrådets interessenter med etablering af et professionelt netværks- og iværksættermiljø i Holgersgade 1. Der er afholdt workshops/netværksmøder, og medlemmer har holdt bestyrelses- og salgsmøder i erhvervscaféen.  

 

Der er skabt en bredere kommunikationsplatform ved optimering af nyhedsbreve/SoMe kanaler. Ligesom et nyt CRM-system er under opbygning. 

 

Erhvervsrådet oplever positive tilkendegivelser og interesse for erhvervsrådets ydelser, og der arbejdes på flere tilbud. 

Morsø Erhvervsråd er sekretariat for Rute26/34 komitéen, og der arbejdes videre med at få fremrykket udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup som er planlagt til først at skulle igangsættes i 2031. Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om statens investeringer i infrastruktur frem til 2035, hvor en udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund indledes i 2023. Samlet er der afsat ca. 700 mio. til udvidelsen 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Thomas Baagøe, Senior Partner, statsautoriseret revisor blev genvalgt og præsenterede økonomisk status. 

Regnskabet for 2020 viser samlede indtægter på 3.519.575 heraf kontingentindtægter på 546.425 kr. og udgifter på i alt 1.942.075. 

 

Bestyrelsen foreslog ændringer i kontingentsatserne for 2023 og har budgetteret foreningens indtægter i 2023 til kr. 3.574.500. Der budgetteres med et resultat for 2023 på kr.1.000,- 

 

Medlemskontingent for 2023, ekskl. Moms: 

1-5 medarbejdere, (850 kr.) NY: 900 kr. 

6-25 medarbejdere, (2500 kr.) NY: 2.625 kr. 

26-75 medarbejdere, (5000 kr.) NY: 5.250 kr. 

Over 75 medarbejdere, (6000 kr.) NY: 6.300 kr. 

Personligt medlemskab (200 kr.) NY: 210 kr. 

 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt regnskabet for 2021 og budgettet for 2022. 

 

Valg til bestyrelsen: 

Tage Odgaard, Frontego blev genvalgt for arbejdsgiverorganisationen DI  

Benny Nielsen, Fredsø Vognmandsforretning blev genvalgt som suppleant for arbejdsgiverorganisationen DI  

John Christiansen blev genvalgt for arbejdstagerorganisationen FH 

Erik Christensen blev genvalgt som suppleant for arbejdstagerorganisationen FH 

Betina Dencker, Dencker Deluxe blev genvalgt  

Anne Bjerre Larsen, Flex Trim A/S stillede op og blev valgt  

Benny Nielsen, Fredsø Vognmandsforretning genopstillede ikke 

Martin Søvsø, StraBI Consult ApS blev genvalgt som suppleant 

 

Eventuelt var der ingen bemærkninger til. 

 

Initiativer hos Morsø Erhvervsråd ved Tinna Malmborg, Erhvervsdirektør. 

I 2021 blev der bl.a. arbejdet på at skabe mere synlighed med etablering af en erhvervscafé, optimering af kommunikationsplatform og nyt CRM-system med mulighed for at målrette virksomhedsindsatser. 

 

I 2022 arbejdes der fortsat på synlighed flere tilbud i erhvervscaféen i form af værktøjskurser, iværksættercafé og tematiserede kollektive forløb. Medio 2022 går vi i luften med vores nye hjemmeside. 

 

Overrækkelse af priser: 

Den Gyldne Musling 2022 går til Rasmus Pold, Vils Bolighus  

Den Gyldne Østers 2022 går til Reron A/S